Cursus Wijkverpleegkundige

 

Algemene informatie:

De intensieve cursus  Wijkverpleegkundige leidt verpleegkundigen op voor hun nieuwe rol in de wijk; een veelzijdige en complexe functie met veel verantwoordelijkheden. De wijkverpleegkundige is als regisseur de spin in het web en moet zowel kennis en inzicht hebben in het indiceren en organiseren van de zorg, ook in complexe zorgsituaties, alsmede goed kunnen samenwerken met verschillende partijen en belanghebbenden. Als wijkverpleegkundige ken je de wijk als geen ander en weet partijen (wonen, zorg, welzijn) aan elkaar te verbinden en (preventieve) zorgprojecten te coördineren. 

 

Cursus Wijkverpleegkundige:

Studieduur:                       9 dagen

Startdatum:                       flexibel

Punten:                              60

Kosten:                              € 1.850,-

Vooropleiding:                  HBO V

Certificaat:                         Ja

Locatie:                              Zorgcampus Rotterdam

 

Programma:

De inhoud van de cursus is gebaseerd op de door V&VN geformuleerde doelstellingen en op de CanMEDS rollen van de wijkverpleegkundige. De cursus heeft 8 cursusdagen en  één toetsdag. Tijdens de cursusdagen komen de volgende thema’s aan bod:

 

Dag 1: Mensen in de wijk zo lang mogelijk thuis helpen.

 • Vooraf: 0-meting: in hoeverre voldoe ik aan de competenties van de verpleegkundige en die van de wijkverpleegkundige?

 • Inleiding: demografische, maatschappelijke en zorginhoudelijke ontwikkelingen

 • Rollen van de wijkverpleegkundige.

 • Visie op het vak.

 

Dag 2: Contextuele complexiteit: ‘Don’t criticize what you can’t understand’

De context van de wijkverpleegkundige

 • Kaders WMO, AWBZ, ZVW

 • Maatschappelijke ondersteuning (MW, Schuldhulpverlening etc)

 • Partijen in de wijk (corporaties, vrijwilligers, wijkcentra etc)

 • Sociale kaart

 • Demografische gegevens wijk

 • De context van de cliënt:

 • Zorghistorie en -beleving

 • Sociaal netwerk

 • Leefstijl

 • Activiteiten/ participatie

 • Cultuur

 • Levensovertuiging

 • Sociaal- economische status

 • Mobiliteit

 • Huisvesting

 • Relaties met hulpverleners

 • Omgaan met diversiteit, belangen en andere waarden en normen.

 • Contexten verbinden

 • Multidisciplinair samenwerken

 • Activeren en bemiddelen

 • Activeren van mantelzorgers en vrijwilligers

 • Zorg organiseren (en delegeren)

 • Preventie projecten in de wijk

 • Profileren  en netwerken

 

Dag 3: “Je kunt niet niet communiceren en niet niet beïnvloeden”

Gespreksvoering met zorgvrager en mantelzorger(s):

Positieve gedragsbeïnvloeding: Omgaan met cliënten en mantelzorgers die sub assertief, assertief of agressief gedrag vertonen. Het effect van eigen gedrag op de ander waarnemen en negatieve effecten weten om te zetten in positieve.

 

Aan de orde komt:

Klinisch redeneren, methodisch denken, BOB: fasering in gesprekken: Beeldvorming (LSD: luisteren samenvatten en doorvragen), Oordeel (gezamenlijk afwegen wat de mogelijkheden zijn), Besluit (afspraken SMART maken en vastleggen), zelfreflectie (PDCA).

 

Dag 4: Zorgzwaarte en leefstijladvisering

Theorie en opdrachten:

 • Werkproces indiceren en organiseren

 • Casemanagement

 • Kernset van patiëntproblemen

 • Functioneringscategorieën (PAM instrument, willen/kunnen)

 • Het cliëntsysteem inclusief de mantelzorger: draaglast en draagkracht

 • Individuele zorg op maat

 • Risico-inschatting

 • Preventieve zorg: gezondheidsbevordering door gezondheidsvoorlichting

 • Zorg- en/of medicatiemijders

 • Hulpmiddelen en Domotica

 

Dag 5: Nobody is perfect but a team can be

Aansturen van een wijkteam

 • Overleg initiëren en organiseren

 • Motiveren en coachen

 • Situationeel leidinggeven

 • Talenten/expertises herkennen en inzetten

 • Stijl: balans tussen vertrouwen en controle

 • Zelfsturende en resultaatverantwoordelijke teams

 • Zelfreflectie en feedback geven/ontvangen

 • Waar haal je je eigen voeding vandaan (intercollegiale consultatie, intervisie)?

Dag 6: Bekwaam zijn en bekwaam blijven

Verlenen van (complexe) Zorg in de thuissituatie

 • Verantwoordelijkheden en bekwaamheden (zelf doen, coachen en delegeren)

 • Handelingen mantelzorger

 • Instructie aan mantelzorger en zorgvrager

 • Medisch-specialistische verpleging thuis (MSVT)

 • Verpleegtechnisch denken en handelen

 • Chronisch zieken

 • Co morbiditeit

 • Terminale fase

 

Dag 7: De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt

Signaleren/analyseren wijkspecifieke gezondheidsproblemen, coachen, preventieve wijkzorg

 • Probleemanalyse op wijkniveau

 • Integrale aanpak preventieve gezondheidszorg à wijkprojecten

 • Projectmatig / planmatig werken: faseren, beheersen TGOIK

 • Managen van het project

 

Dag 8: Indiceren en organiseren

 • Werken met de e-indicatietool van Zorgcampus in groepen

 • Bespreken ervaringen e-indicatietool en theorie indiceren

 • Casuïstiek

 • Een selectie van ingebrachte casuïstiek bespreken volgens de incidentmethode en eventueel uitspelen volgens scenariomethodiek. Docent vult aan met theorie en feedback

 

Dag 9: Toetsdag: volgens rooster per student

Check: alles ingeleverd en voldoende bevonden?

 • Elevator Pitch

 • Schriftelijk toets

 • Assessmentgesprek: verantwoordingsverslag behaalde competenties en POP/PAP

Data/Tijden:

Flexibel